وبلاگ

ووکامرس: محاسبه کل مقدار خرید شده با یک کوپن

متاسفانه ووکامرس مقدار کلی‌ای که یک کپن  منجر به فروش شده رو نشون نمیده و شما نمیدونید که بصورت کلی چه مبلغی تابحال با استفاده از کپن شما فروش رفته.

با استفاده از کد زیر می‌تونین یک ستون جدید به بخش کپن‌های ووکامرس اضافه کنین تا میزان خریدی که با استفاده از کپنتون شده رو ببینید.

ووکامرس: محاسبه کل مقدار خرید شده با یک کوپن
ووکامرس: محاسبه کل مقدار خرید شده با یک کوپن

 

برای این کار از کد زیر استفاده کنید.

/**
* @snippet ووکامرس: محاسبه کل مقدار خرید شده با یک کوپن
* @more articl pournasir.com
* @compatible WooCommerce 5
*/ 

// ---------------
// 1. فانکشن محاصبه میزان کل استفاده از کپن

function pournasir_get_sales_by_coupon( $coupon_code ) {
global $wpdb;
$total = $wpdb->get_var( "
SELECT SUM(pm.meta_value)
FROM $wpdb->posts p
INNER JOIN {$wpdb->prefix}postmeta as pm ON p.ID = pm.post_id
INNER JOIN {$wpdb->prefix}woocommerce_order_items as oi ON p.ID = oi.order_id
WHERE p.post_type = 'shop_order'
AND pm.meta_key = '_order_total'
AND p.post_status IN ( 'wc-completed', 'wc-processing')
AND oi.order_item_type = 'coupon'
AND oi.order_item_name LIKE '" . $coupon_code . "'
" );
return wc_price( $total );
}

// -------------------------
// 2. اضافه کردن ستون جدید در بخش کپن‌های ووکامرس

add_filter( 'manage_edit-shop_coupon_columns', 'pournasir_admin_shop_coupon_sales_column', 9999 );

function pournasir_admin_shop_coupon_sales_column( $columns ) {
$columns['totsales'] = 'Total Sales';
return $columns;
}

add_action( 'manage_shop_coupon_posts_custom_column', 'pournasir_admin_shop_coupon_sales_column_content', 9999, 2 );

function pournasir_admin_shop_coupon_sales_column_content( $column, $coupon_id ) {
if ( $column == 'totsales' ) {
echo pournasir_get_sales_by_coupon( get_the_title( $coupon_id ) );
}
}